Hoạt động ngoại khóa của tổ Tin học năm học 2014 - 2015

Thứ bảy, 28/03/2015

XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY (MIND MAP) TRỢ GIÚP HỌC TẬP BẰNG PHẦN MỀM MINDJET MIND MANAGER

XÂY DỰNG VIDEO CLIP BẰNG PHẦN MỀM MOVIE MAKER

Tổ Tin học

Các tin khác: