Kế hoạch và điều lệ giải việt dã và trò chơi vận động mừng ngày truyền thống 9/1/2016