Thông báo nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2019-2020