Tổ Địa

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÝ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đỗ Thị Hoài

Tổ trưởng

2

Bùi Thị Hồng Phương

Tổ Phó

3

Nguyễn Đại Hồng Phúc

Giáo viên

4

Trần Nguyễn Ngọc Phương

Giáo viên

5

Đặng Thị Phượng

Giáo viên

Các tin khác:

Trang